छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१६. निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्तिको लागि आवेदन दिने समबन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । निजामती कर्मचारी छात्रवृति कर्मचारी कल्याण शाखा २०७९-१-१२
 
१७. परिपत्र सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-१-११
 
१८. परिपत्र सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७९-१-९
 
१९. पोषणमैत्री स्थानीय शासन प्रशिक्षक प्रशिक्षण सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-१-४
 
२०. कार्यविधि पठाईएको सम्बन्धमा । कार्यविधि स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-१२-२८
 
२१. आशय पत्र आह्वानको सूचना सम्बन्धमा (कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७८-१२-२८
 
२२. जिल्ला सभाको नाममा रहेको जग्गा तथा भवनको हक हस्तान्तरणको सिफारिस सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ पठाईएको सम्बन्धमा । (जिसस सबै) मापदण्ड स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-१२-२४
 
२३. सम्पर्क व्यक्ति तेकिएको बारे सूचना/समाचार कर्मचारी कल्याण शाखा २०७८-१२-२३
 
२४. Australia Awards Scholarship मा मनोनयन गरिएको । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८-१२-२०
 
२५. व्यक्तिगत / सामुहिक दूर्घटना बीमालेख । सूचना/समाचार कर्मचारी कल्याण शाखा २०७८-१२-१६
 
२६. सरकारी सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख राखी संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७८-१२-१५
 
२७. अन्तर स्थानीय तह कामकाज सम्बन्धी सूचना । सूचना/समाचार स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७८-१२-१४
 
२८. स्थानीय तहमा लघु, घरेलु तथा साना उधोग व्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धी स्रोत पुस्तिका । अध्ययन सामाग्री अन्य निकाय २०७८-१२-१४
 
२९. अन्तर स्थानीय तह कामकाजमा खटाईएको पत्र अपलोड गरिएको सूचना । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७८-१२-१४
 
३०. अन्तर स्थानीय तह कामकाजमा खटाईएको सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७८-१२-१४
 
Showing 16 to 30 of 2365 records