साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१६. सहभागिता सम्बन्धमा । (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७७-१२-२४
 
१७. शोक वक्तव्य प्रेस विज्ञप्ति मन्त्रालय २०७७-१२-२३
 
१८. विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (जिसस सबै \ स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७७-१२-२०
 
१९. सहभागी उपस्थितिको लागि समन्वय गरिदिने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७७-१२-२०
 
२०. प्रेश विज्ञप्ति प्रेस विज्ञप्ति मन्त्रालय २०७७-१२-१९
 
२१. विवरण उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७७-१२-१८
 
२२. स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्ने / गराउने । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७७-१२-१७
 
२३. अन्य कोषको रकम रोक्‍का राख्ने सम्बन्धमा । (जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय ७७) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७७-१२-१७
 
२४. कोभिड १९ को संक्रमण विरुद्ध आवश्यक समन्वय गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-१२-१७
 
२५. सरकारी बाँकी रकम असुल उपर सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-१२-१७
 
२६. GIS Web-Based Reporting system सम्बन्धी अभिमूखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा । (तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रम लागू भएका सबै स्थानीय तहहरु) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७७-१२-१७
 
२७. सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७७-१२-१६
 
२८. सहभागिता सम्बन्धमा । (श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरु, स्थानीय तह सबै, सुदूरपश्चिम प्रदेश) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७७-१२-१२
 
२९. सहभागिता सम्बन्धमा । (श्री जिल्ला समन्वय अधिकारीज्यूहरु जिल्ला समन्वय समितिहरु सबै, सुदूरपश्चिम प्रदेश) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७७-१२-१२
 
३०. ताकेता सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७७-१२-१२
 
Showing 16 to 30 of 2090 records