साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
४६. स्थानीय तहहरुको खाता व्यवस्थापन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७७-१२-२
 
४७. तालिममा सञ्चालन (प्रशिक्षण) मा समावेश गर्नुपर्ने विषय सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा २०७७-१२-२
 
४८. सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस नोट प्रेस विज्ञप्ति सङ्घीय मामिला महाशाखा २०७७-१२-१
 
४९. स्थानीय तहमा कामकाजमा खटाउने सम्बन्धी कार्य स्थगन गरिएको सम्बन्धी सूचना । सूचना/समाचार स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७७-१२-१
 
५०. आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७७-११-२८
 
५१. प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु, तराई मधेश सम्वृद्धि कार्यक्रम लागु भएका सबै ) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७७-११-२८
 
५२. स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन सम्बन्धमा । (गा.पा. / न.पा. सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला महाशाखा २०७७-११-२६
 
५३. आवश्यक सहयोग तथा समन्वय सम्बन्धमा । (संलग्न स्थानीय तहहरु) परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७७-११-२५
 
५४. नमूना कानून पठाईएको सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) नमुना कानुन सङ्घीय मामिला शाखा २०७७-११-२५
 
५५. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको गत आ.ब २०७६/७७ को भौतिक र बित्तिय प्रगति प्रविष्ट सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७७-११-२५
 
५६. पिछडा वर्ग (OBC) महिला सशक्तिकरण राष्ट्रिय अभियान सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७७-११-२१
 
५७. Australia Awards को Online Information Session सम्बन्धी सुचना । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७-११-२१
 
५८. समन्वय तथा सहजीकरण सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७७-११-२०
 
५९. तलब भत्ता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन संगठन विकास महाशाखा २०७७-११-१८
 
६०. विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-११-१८
 
Showing 46 to 60 of 2090 records