हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
४६. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-१२-१९
 
४७. छात्रवृत्ति समितिको ३६२ ‍ औ बैठकको निर्णय सम्बन्धी सूचना । निजामती कर्मचारी छात्रवृति जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-१२-१९
 
४८. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-१२-१७
 
४९. २०२३ KOICA Masters Scholarship Program Orientation Webinar सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-१२-१६
 
५०. बैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । (श्री सबै निकाय) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-१२-१६
 
५१. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-१२-१५
 
५२. निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) कार्यविधि कर्मचारी कल्याण शाखा २०७९-१२-१५
 
५३. सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७९-१२-१४
 
५४. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-१२-१०
 
५५. प्रतिभा डवली कार्यक्रममा इनोभेटिभ आईडिया पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । (2079/12/01) सूचना/समाचार कर्मचारी कल्याण शाखा २०७९-१२-०१
 
५६. क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा । (स्थानीय तह - सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-१२-०१
 
५७. प्रतिभा वा आईडिया पठाउन परिपत्र गरिदिने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित सबै निकाय) परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी कल्याण शाखा २०७९-१२-०१
 
५८. प्रशासकीय भवन कार्यविधि २०७९-८० कार्यविधि अन्य निकाय २०७९-१२-०१
 
५९. सार्वजनिक नीति निर्माण र सार्वजनिक नीति समिक्षाका मार्गदर्शनहरु सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित सबै निकायहरु) परिपत्र/निर्देशन प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखा २०७९-१२-०१
 
६०. कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७९-११-३०
 
जम्मा २६३० मध्ये ४६ देखि ६० सम्मका अभिलेखहरु