साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. कोरोना (कोभिड-१९) रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह ७५३ सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७८-१-२२
 
२. नेपाल सरकारको मिति २०७८/१/१९ को निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरू सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७८-१-२१
 
३. आवश्यक सहजीकरण सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७८-१-१७
 
४. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीयतहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७८-१-१६
 
५. अनलाइन वैदेशिक तालिम छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । बैदेशिक मनोनयन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८-१-१६
 
६. वैदेशिक अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । बैदेशिक मनोनयन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८-१-१६
 
७. मिति २०७८।०१।१५ को निर्णय अनुसार सरुवा/काज/कामकाजमा खटाइएका नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृतहरूको विवरण सूचना/समाचार सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७८-१-१६
 
८. मिति २०७८।०१।१५ को निर्णय अनुसार सरुवा/काज/कामकाजमा खटाइएका नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी उपसचिवहरूको विवरण सूचना/समाचार सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७८-१-१६
 
९. वैदेशिक अध्ययन, तालिम, अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन तथा विदा सम्बन्धमा । (श्री मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय/कार्यालय सबै, श्री मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सबै प्रदेश) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८-१-१६
 
१०. कोभिड-१९ सम्बन्धी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७८/१/१३ को निर्णय । परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७८-१-१५
 
११. निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७८-१-१२
 
१२. मेडपा कार्यक्रमको भौतिक तथा बित्तीय प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह) मेडपा कार्यक्रम संञ्चालन भएका सबै । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-१-९
 
१३. विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखा २०७८-१-९
 
१४. स्थानीय तहमा स्थायी नियुक्ति पाएका कर्मचारीहरुलाई कामकाजमा खटाउने सम्बन्धी सूचना सूचना/समाचार स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७८-१-९
 
१५. बेरोजगार व्यक्तिहरुको विवरण EMIS गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-१-९
 
Showing 1 to 15 of 2101 records