/ कर्मचारी बढुवा सूचना अभिलेखालय
खोजी हटाउने
क्र.स. मिती आ.ब पद सेवा समुह बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
१०६. २०७८-१०-२२ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ हाइड्रोलोजी ३६/२०७८-०७९
१०७. २०७८-१०-२२ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ हाइड्रोपावर ३५/२०७८-०७९
१०८. २०७८-१०-२१ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ इरिगेशन ३४/२०७८-०७९
१०९. २०७८-१०-२१ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट ३३/२०७८-०७९
११०. २०७८-१०-२१ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/स्यानिटरी ३२/२०७८-०७९
१११. २०७८-१०-२६ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क तथ्याङ्क २९
११२. २०७८-१०-२७ ०७८/७९ उप-सचिव नेपाल प्रशासन राजस्व ७७-२०७८/०७९
११३. २०७८-१०-२७ ०७८/७९ उप-सचिव नेपाल प्रशासन लेखा ७६-२०७८/०७९
११४. २०७८-१०-२६ ०७८/७९ उप-सचिव नेपाल प्रशासन सामान्य प्रशासन ७५-२०७८/०७९
११५. २०७८-१०-२० ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ हाइवे ३१/२०७८-०७९
११६. २०७८-१०-२० ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/जनरल ३०/२०७८-०७९
११७. २०७८-१०-१९ ०७८/७९ उप-सचिव नेपाल लेखापरीक्षण नभएको २८/२०७८-०७९
११८. २०७८-१०-१८ ०७८/७९ उप-सचिव नेपाल प्रशासन राजस्व २७/२०७८-०७९
११९. २०७८-१०-१८ ०७८/७९ उप-सचिव नेपाल प्रशासन लेखा २६/२०७८-०७९
१२०. २०७८-१०-१७ ०७८/७९ उप-सचिव नेपाल प्रशासन सामान्य प्रशासन २५-२०७८/०७९
Showing 106 to 120 of 342 records | Takes 0.8 seconds to load