हाईलाईट:
/ कर्मचारी बढुवा सूचना अभिलेखालय
खोजी हटाउने
क्र.स. मिती आ.ब पद सेवा समुह बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
१०६. २०७८-९-४ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन समूह २४-२०७८/७९
१०७. २०७८-९-४ ०७८/७९ सह-सचिव रा.प. प्रथम नेपाल लेखापरिक्षण सेवा - ४९-२०७८/७९
१०८. २०७८-९-२ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल कृषि सेवा लाईभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेण्ड समूह २०-२०७८/७९
१०९. २०७८-९-२ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल इन्जनियरिङ सेवा एगृ इरिगेशन इन्जिनियरिङ्ग समूह १९-२०७८/७९
११०. २०७८-९-१ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल इन्जनियरिङ सेवा जियोलोजी समूह / ईन्जिनियरिङ जियोलोजी उपसमुह १७-२०७८/७९
१११. २०७८-९-१ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल इन्जनियरिङ सेवा सिभिल इन्जियरिङ समूह / हाईड्रोपावर उपसमुह १६-२०७८/७९
११२. २०७८-८-२९ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल इन्जनियरिङ सेवा सिभिल इन्जियरिङ समूह / स्यानिटरी उपसमुह १३-२०७८/७९
११३. २०७८-८-२८ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल इन्जनियरिङ सेवा सिभिल इन्जियरिङ समूह / हाइवे १२-२०७८/७९
११४. २०७८-८-२८ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल इन्जनियरिङ सेवा सिभिल इन्जियरिङ समूह / जनरल उपसमुह ११-२०७८/७९
११५. २०७८-८-२४ ०७८/७९ सह-सचिव रा.प. प्रथम नेपाल लेखापरिक्षण सेवा - १०-२०७७/७८
११६. २०७८-९-४ ०७८/७९ सह-सचिव रा.प. प्रथम नेपाल प्रशासन सेवा - ४८-२०७८/७९
११७. २०७८-८-२३ ०७८/७९ सह-सचिव रा.प. प्रथम नेपाल प्रशासन सेवा - ९-२०७८/७९
११८. २०७८-८-२० ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल कृषि सेवा एगृ इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स समूह ३-२०७८/७९
११९. २०७८-८-२० ०७६/७७ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल कृषि सेवा माटो विज्ञान समूह ४-२०७८/७९
१२०. २०७८-८-१९ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल कृषि सेवा कृषि प्रसार (एगृ एक्टेन्सन) समूह १-२०७८/७९
Showing 106 to 120 of 305 records | Takes 0.4 seconds to load