हाईलाईट:
/ कर्मचारी बढुवा सूचना अभिलेखालय
खोजी हटाउने
क्र.स. मिती आ.ब पद सेवा समुह बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
१०६. २०७८-११-१ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सर्भे ८९-०७८/७९
१०७. २०७८-११-१ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग माइनिङ्ग ८७-०७८/७९
१०८. २०७८-१०-२९ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग मेकानिकल/जनरल मेकानिकल ८६-०७८/७९
१०९. २०७८-१०-२९ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ हाइड्रोपावर ८५-०७८/७९
११०. २०७८-१०-२९ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ इरिगेशन ८४-०७८/७९
१११. २०७८-१०-२९ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट ८३-०७८/७९
११२. २०७८-१०-२९ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/स्यानिटरी ८२-०७८/७९
११३. २०७८-१०-२८ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ हाइवे ८१-०७८/७९
११४. २०७८-१०-२८ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/जनरल ८०-०७८/७९
११५. २०७८-१०-२८ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क तथ्याङ्क ७९-२०७८/०७९
११६. २०७८-१०-२८ ०७८/७९ उप-सचिव नेपाल लेखापरीक्षण लेखापरीक्षण ७८-२०७८/०७९
११७. २०७८-१०-२५ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सर्भे १२३/२०७८-०७९
११८. २०७८-१०-२५ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) शिक्षा शिक्षा प्रशासन ४७/२०७८-०७९
११९. २०७८-१०-२५ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) विविध सूचना प्रविधि निर्देशक ४६/२०७८-०७९
१२०. २०७८-१०-२४ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) वन ने.पा. वा.ला. ४५/२०७८-०७९
Showing 106 to 120 of 359 records | Takes 0.12 seconds to load