साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ Promotion Notices
Clear
मिती आ.ब पद सेवा समुह शाखा बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
२०७८-९-१ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल इन्जनियरिङ सेवा सिभिल इन्जियरिङ समूह / हाईड्रोपावर उपसमुह बढुवा शाखा १६-२०७८/७९
२०७८-८-२९ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल इन्जनियरिङ सेवा सिभिल इन्जियरिङ समूह / स्यानिटरी उपसमुह बढुवा शाखा १३-२०७८/७९
२०७८-८-२८ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल इन्जनियरिङ सेवा सिभिल इन्जियरिङ समूह / हाइवे बढुवा शाखा १२-२०७८/७९
२०७८-८-२८ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल इन्जनियरिङ सेवा सिभिल इन्जियरिङ समूह / जनरल उपसमुह बढुवा शाखा ११-२०७८/७९
२०७८-८-२४ ०७८/७९ सह-सचिव रा.प. प्रथम नेपाल लेखापरिक्षण सेवा - बढुवा शाखा १०-२०७७/७८
२०७८-९-४ ०७८/७९ सह-सचिव रा.प. प्रथम नेपाल प्रशासन सेवा - बढुवा शाखा ४८-२०७८/७९
२०७८-८-२३ ०७८/७९ सह-सचिव रा.प. प्रथम नेपाल प्रशासन सेवा - बढुवा शाखा ९-२०७८/७९
२०७८-८-२० ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल कृषि सेवा एगृ इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स समूह बढुवा शाखा ३-२०७८/७९
२०७८-८-२० ०७६/७७ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल कृषि सेवा माटो विज्ञान समूह बढुवा शाखा ४-२०७८/७९
२०७८-८-१९ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल कृषि सेवा कृषि प्रसार (एगृ एक्टेन्सन) समूह बढुवा शाखा १-२०७८/७९
२०७८-८-१७ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल कृषि सेवा लाईभस्टक पोल्ट्रि एण्ड डेरी डेभलपमेण्ड बढुवा शाखा २-२०७८/७९
२०७८-८-२३ ०७८/७९ उप-सचिव (प्रा.) रा.प. द्धितिय नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा सर्भे समूह बढुवा शाखा ६५२-२०७७/७८
२०७८-८-२१ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल कृषि सेवा बागवानी (हर्टिकल्चर) समूह बढुवा शाखा ५-२०७८/७९
२०७८-८-२१ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल कृषि सेवा बाली बिकास (एग्रोनोमी) समूह बढुवा शाखा ६-२०७८/७९
२०७८-८-२२ ०७८/७९ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल कृषि सेवा बालि संरक्षण समूह बढुवा शाखा ७-२०७८/७९
Showing 106 to 120 of 300 records | Takes 0.34 seconds to load