छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ Promotion Notices
Clear
मिती आ.ब पद सेवा समुह शाखा बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
२०७७-१२-२ ०७६/७७ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल इन्जनियरिङ सेवा सिभिल इन्जियरिङ समूह / हाइवे बढुवा शाखा ४-२०७७/७८
२०७७-१२-२ ०७६/७७ उप-सचिव (रा.प. द्धितीय) नेपाल शिक्षा सेवा पुरातत्व समूह बढुवा शाखा ९२-२०७७/७८
२०७७-१२-२ ०७६/७७ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल इन्जनियरिङ सेवा सिभिल इन्जियरिङ समूह / स्यानिटरी उपसमुह बढुवा शाखा ५-२०७७/७८
२०७७-१२-२ ०७६/७७ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल इन्जनियरिङ सेवा सिभिल इन्जियरिङ समूह / जनरल उपसमुह बढुवा शाखा ३-२०७७/७८
२०७७-१२-२ ०७६/७७ प्रमुख महिला विकास अधिकृत (रा.प.द्धितिय) नेपाल विविध सेवा - बढुवा शाखा ९०-२०७७/७८
२०७७-११-२८ ०७६/७७ उप सचिव (लेखापरीक्षण), रा प... नेपाल लेखापरीक्षण सेवा - बढुवा शाखा ७१-२०७७/७८
२०७७-११-२८ ०७६/७७ उप सचिव (राजश्व), रा प... नेपाल प्रशासन सेवा राजश्व समूह बढुवा शाखा ७०-२०७७/७८
२०७७-११-२८ ०७६/७७ उप सचिव (लेखा), रा प... नेपाल प्रशासन सेवा लेखा समूह बढुवा शाखा ६९-२०७७/७८
२०७७-११-२६ ०७६/७७ उप सचिव, रा प द्वितीय... नेपाल वन सेवा वोटानी समूह बढुवा शाखा ३५-२०७७/७८
२०७७-११-२६ ०७६/७७ वरिष्ठ अर्थशास्त्री, रा प द्वितीय... नेपाल विविध सेवा - बढुवा शाखा ३३-२०७७/७८
२०७७-११-२५ ०७६/७७ रा प द्वितीय श्रेणी नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा तथ्याङ्क समूह बढुवा शाखा १६-२०७७/७८
२०७७-११-२५ ०७६/७७ उप सचिव (लेखापरीक्षण), रा प... नेपाल लेखापरीक्षण सेवा - बढुवा शाखा १५-२०७७/७८
२०७७-११-२७ ०७६/७७ रा प द्वितीय श्रेणी, उप... नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह बढुवा शाखा 68-2077/78
२०७७-११-२७ ०७६/७७ उप सचिव, रा प द्वितीय... नेपाल शिक्षा सेवा पुरातत्व समूह बढुवा शाखा ३७-२०७७/७८
२०७७-११-२२ ०७६/७७ उप सचिव (राजश्व), रा प... नेपाल प्रशासन सेवा राजश्व समूह बढुवा शाखा १४-२०७७/७८
Showing 151 to 165 of 269 records | Takes 0.23 seconds to load