हाईलाईट:
/ कर्मचारी बढुवा सूचना अभिलेखालय
खोजी हटाउने
क्र.स. मिती आ.ब पद सेवा समुह बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
१. २०८०-१२-२१ ०८०/८१ नायब सुब्बा वा सो सरह नेपाल प्रशासन सेवा सा.प्र. र लेखा २९४-२०८०/८१ र ३०४-२०८०/८१
२. २०८०-१२-२० ०८०/८१ नायब सुब्बा वा सो सरह नेपाल प्रशासन सेवा लेखा २१३-२०८०/८१
३. २०८०-१२-२० ०८०/८१ नायब सुब्बा वा सो सरह नेपाल प्रशासन सेवा सा.प्र. २०३-२०८०/८१
४. २०८०-१२-१७ ०८०/८१ शाखा अधिकृत वा सो सरह नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन , लेखा र राजस्व १६३-२०८०/८१,१६४-२०८०/८१ र १६५-२०८०/८१
५. २०८०-१२-१६ ०८०/८१ शाखा अधिकृत वा सो सरह नेपाल विविध सेवा - १५३-२०८०/८१ र १५४-२०८०/८१
६. २०८०-१२-१५ ०८०/८१ शाखा अधिकृत वा सो सरह नेपाल विविध सेवा - १५२-२०८०/८१
७. २०८०-१२-१५ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल प्रशासन सेवा राजस्व ७८-२०८०/८१
८. २०८०-१२-१४ ०८०/८१ शाखा अधिकृत वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ ,जनरल १३३-२०८०/८१
९. २०८०-१२-१४ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल प्रशासन सेवा राजस्व १६-२०८०/८१
१०. २०८०-१२-१३ ०८०/८१ शाखा अधिकृत वा सो सरह नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा तथ्याङ्क १३२-२०८०/८१
११. २०८०-१२-१३ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल प्रशासन सेवा राजस्व ३४८-२०८०/८१
१२. २०८०-१२-१२ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल प्रशासन सेवा राजस्व ३४७-२०८०/८१
१३. २०८०-११-१८ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन ९९-२०८०/८१
१४. २०८०-११-१७ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल विविध सेवा (सूचना प्रबिधि निर्देशक) - ९७-२०८०/८१
१५. २०८०-११-१७ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन ४२-२०८०/८१
Showing 1 to 15 of 357 records | Takes 1.04 seconds to load