हाईलाईट:
/ कर्मचारी बढुवा सूचना अभिलेखालय
खोजी हटाउने
क्र.स. मिती आ.ब पद सेवा समुह बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
७६. २०७९-१०-२ ०७६/७७ उपसचिव वा सो सरह नेपाल वन सेवा र नेपाल विविध सेवा ने.पा.एण्ड वा.ला. र विविध (बरिष्ठ समाजशास्त्री) २८-०७९/८० र २९-०७९/८०
७७. २०७९-१०-१ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल कृषि सेवा भेटेरिनरी र खा.पो.तथा गु.नि. २६-०७९/८० र २७-०७९/८०
७८. २०७९-९-३० ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरीङ्ग,सर्भे र केमेष्ट्री,जियोलोजी २२-०७९/८०,२३-०७९/८० र २४-०७९/८०
७९. २०७९-९-२९ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरीङ्ग,स्यानिटरी र इरिगेशन २०-०७९/८० र २१-०७९/८०
८०. २०७९-९-२८ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा र नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा तथ्याङ्क,सिभिल इन्जिनियरिङ्ग ,हाइवे १८-०७९/८० र १९-०७९/८०
८१. २०७९-९-२७ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल लेखापरिक्षण सेवा - १७-०७९/८०
८२. २०७९-९-२६ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन र लेखा १४-०७९/८० र १५-०७९/८०
८३. २०७९-९-१६ ०७९/८० सहसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा,नेपाल वन सेवा र नेपाल शिक्षा सेवा जियोलोजी,जनरल जियोलोजी,जनरल फरेष्ट्री र शिक्षा प्रशासन ४३-०७९/८०,४४-०७९/८० र ४५-०७९/८०
८४. २०७९-९-१५ ०७९/८० सहसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा स्यानिटरी र इरिगेशन ४०-०७९/८० र ४१-०७९/८०
८५. २०७९-९-१४ ०७९/८० सहसचिव वा सो सरह नेपाल लेखापरिक्षण सेवा र नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ ,हाइवे ३७-०७९/८० र ३९-०७९/८०
८६. २०७९-९-१३ ०७९/८० सहसचिव वा सो सरह नेपाल परराष्ट्र सेवा र नेपाल प्रशासन सेवा - ३५-०७९/८० र ३६-०७९/८०
८७. २०७९-९-११ ०७९/८० सह सचिव वा सो सरह नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूह र फरेष्ट रिसर्च समूह १०-०७९/८०, ११-०७९/८०
८८. २०७९-९-१० ०७९/८० सह सचिव वा सो सरह नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा र नेपाल कृषि सेवा मेकानिकल ईन्जिनियरिङ्ग समूह / नि.उ.स उप समूह, जियोलोजी समूह /हाईड्रोजीयोलोजी उपसमूह ,नेपाल कृषि सेवा /भेटेरिनरी समूह ७-०७९/८०, ८-०७९/८०, ९-०७९/८०
८९. २०७९-९-९ ०७९/८० सह सचिव वा सो सरह नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल ईन्जिनियरिङ्ग समूह / हाईवे उपसमूह, सिभिल ईन्जिनियरिङ्ग समूह / स्यानिटरी उपसमूह, सिभिल ईन्जिनियरिङ्ग समूह/ इरिगेसन उपसमूह ४-०७९/८०, ५-०७९/८०, ६-०७९/८०
९०. २०७९-९-८ ०७९/८० सह सचिव नेपाल परराष्ट्र सेवा / नेपाल प्रशासन सेवा /नेपाल लेखा परीक्षण सेवा - १-०७९/८०, २-०७९/८०, ३-०७९/८०
Showing 76 to 90 of 359 records | Takes 0.12 seconds to load