हाईलाईट:
/ कर्मचारी बढुवा सूचना अभिलेखालय
खोजी हटाउने
क्र.स. मिती आ.ब पद सेवा समुह बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
७६. २०७८-१०-२१ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट ३३/२०७८-०७९
७७. २०७८-१०-२१ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/स्यानिटरी ३२/२०७८-०७९
७८. २०७८-१०-२६ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क तथ्याङ्क २९
७९. २०७८-१०-२७ ०७८/७९ उप-सचिव नेपाल प्रशासन राजस्व ७७-२०७८/०७९
८०. २०७८-१०-२७ ०७८/७९ उप-सचिव नेपाल प्रशासन लेखा ७६-२०७८/०७९
८१. २०७८-१०-२६ ०७८/७९ उप-सचिव नेपाल प्रशासन सामान्य प्रशासन ७५-२०७८/०७९
८२. २०७८-१०-२० ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ हाइवे ३१/२०७८-०७९
८३. २०७८-१०-२० ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/जनरल ३०/२०७८-०७९
८४. २०७८-१०-१९ ०७८/७९ उप-सचिव नेपाल लेखापरीक्षण नभएको २८/२०७८-०७९
८५. २०७८-१०-१८ ०७८/७९ उप-सचिव नेपाल प्रशासन राजस्व २७/२०७८-०७९
८६. २०७८-१०-१८ ०७८/७९ उप-सचिव नेपाल प्रशासन लेखा २६/२०७८-०७९
८७. २०७८-१०-१७ ०७८/७९ उप-सचिव नेपाल प्रशासन सामान्य प्रशासन २५-२०७८/०७९
८८. २०७८-९-२८ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम वन जनरल फरेष्ट्री ५८-२०७८/०७९
८९. २०७८-९-२७ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम वन जनरल फरेष्ट्री २२-२०७८/०७९
९०. २०७८-९-२० ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम शिक्षा पुरातत्व ६१-०७८/७९
Showing 76 to 90 of 309 records | Takes 0.49 seconds to load