हाईलाईट:
/ बढुवा सुचना

उपसचिव वा सो सरह श्रेणी, नेपाल लेखापरीक्षण सेवा र आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन ( बढुवा सुचना नं. १७-२०८०/०८१ र १८-२०८०-०८१, निर्णय मिति:२०८०-१०-५ )

बढुवा शाखा २०८० माघ १० गते बुधबार

जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन २०८० माघ १० गते बुधबार

थप बढुवा सुचना