हाईलाईट:
/ कर्मचारी बढुवा सूचना अभिलेखालय
खोजी हटाउने
क्र.स. मिती आ.ब पद सेवा समुह बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
३१. २०७९-९-२७ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल लेखापरिक्षण सेवा - १७-०७९/८०
३२. २०७९-९-२६ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन र लेखा १४-०७९/८० र १५-०७९/८०
३३. २०७९-९-१६ ०७९/८० सहसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा,नेपाल वन सेवा र नेपाल शिक्षा सेवा जियोलोजी,जनरल जियोलोजी,जनरल फरेष्ट्री र शिक्षा प्रशासन ४३-०७९/८०,४४-०७९/८० र ४५-०७९/८०
३४. २०७९-९-१५ ०७९/८० सहसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा स्यानिटरी र इरिगेशन ४०-०७९/८० र ४१-०७९/८०
३५. २०७९-९-१४ ०७९/८० सहसचिव वा सो सरह नेपाल लेखापरिक्षण सेवा र नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ ,हाइवे ३७-०७९/८० र ३९-०७९/८०
३६. २०७९-९-१३ ०७९/८० सहसचिव वा सो सरह नेपाल परराष्ट्र सेवा र नेपाल प्रशासन सेवा - ३५-०७९/८० र ३६-०७९/८०
३७. २०७९-९-११ ०७९/८० सह सचिव वा सो सरह नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूह र फरेष्ट रिसर्च समूह १०-०७९/८०, ११-०७९/८०
३८. २०७९-९-१० ०७९/८० सह सचिव वा सो सरह नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा र नेपाल कृषि सेवा मेकानिकल ईन्जिनियरिङ्ग समूह / नि.उ.स उप समूह, जियोलोजी समूह /हाईड्रोजीयोलोजी उपसमूह ,नेपाल कृषि सेवा /भेटेरिनरी समूह ७-०७९/८०, ८-०७९/८०, ९-०७९/८०
३९. २०७९-९-९ ०७९/८० सह सचिव वा सो सरह नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल ईन्जिनियरिङ्ग समूह / हाईवे उपसमूह, सिभिल ईन्जिनियरिङ्ग समूह / स्यानिटरी उपसमूह, सिभिल ईन्जिनियरिङ्ग समूह/ इरिगेसन उपसमूह ४-०७९/८०, ५-०७९/८०, ६-०७९/८०
४०. २०७९-९-८ ०७९/८० सह सचिव नेपाल परराष्ट्र सेवा / नेपाल प्रशासन सेवा /नेपाल लेखा परीक्षण सेवा - १-०७९/८०, २-०७९/८०, ३-०७९/८०
४१. २०७९-३-६ ०७८/७९ नायब सुब्बा नेपाल प्रशासन सामान्य प्रशासन ३१८/२०७८-०७९
४२. २०७९-३-६ ०७८/७९ नायब सुब्बा नेपाल प्रशासन सामान्य प्रशासन २०७/२०७८-०७९
४३. २०७९-३-२ ०७८/७९ शाखा अधिकृत नेपाल प्रशासन राजस्व १६३/२०७८-०७९
४४. २०७९-३-२ ०७८/७९ लेखा अधिकृत नेपाल प्रशासन लेखा १६२/२०७८-०७९
४५. २०७९-३-२ ०७८/७९ शाखा अधिकृत नेपाल प्रशासन सामान्य प्रशासन १६१/२०७८-०७९
Showing 31 to 45 of 309 records | Takes 0.51 seconds to load