हाईलाईट:
/ कर्मचारी बढुवा सूचना अभिलेखालय
खोजी हटाउने
क्र.स. मिती आ.ब पद सेवा समुह बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
३१. २०८०-१०-८ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा एरोनटिकल इन्जिनियरिङ्ग,मेटेरियोलोजी र जियोलोजी, जनरल जियोलोजी २६-२०८०/०८१,२७-२०८०/०८१ र २८-२०८०/०८१
३२. २०८०-१०-७ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरीङ्ग,बिल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट,हाईड्रोपावर र नि.उ.स. २३-२०८०/०८१,२४-२०८०/०८१ र २५-२०८०/०८१
३३. २०८०-१०-६ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरीङ्ग,जनरल,हाईवे र स्यानिटरी १९-२०८०/०८१,२०-२०८०/०८१ र २१-२०८०/०८१
३४. २०८०-१०-५ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल लेखापरीक्षण सेवा र आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा तथ्याङ्क १७-२०८०/०८१ र १८-२०८०-०८१
३५. २०८०-१०-४ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल प्रशासन सेवा सा.प्र. र लेखा १४-०८०/८१ र १५-०८०/८१
३६. २०८०-९-८ ०८०/८१ सहसचिव वा सो सरह नेपाल कृषि सेवा एगृ इको.मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक ५६-२०८०/८१
३७. २०८०-९-६ ०८०/८१ सहसचिव वा सो सरह /... नेपाल परराष्ट्र सेवा - ४३ - २०८०/८१
३८. २०८०-९-५ ०८०/८१ सहसचिव वा सो सरह /... नेपाल परराष्ट्र सेवा - १-२०८०/८१
३९. २०८०-९-१ ०८०/८१ सहसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरीङ्ग, इरिगेशन ५१-२०८०/८१
४०. २०८०-८-३० ०८०/८१ सहसचिव वा सो सरह नेपाल कृषि सेवा र नेपाल वन सेवा भेटेनरी र जनरल फरेष्ट्री ५७-२०८०/८१ र ५८-२०८०/८१
४१. २०८०-८-२९ ०८०/८१ सहसचिव वा सो सरह नेपाल कृषि सेवा कृषि प्रसार (एगृ एक्सटेन्सन ),ला.पो.एण्ड डे.डे. ५४-२०८०/८१ र ५५-२०८०/८१
४२. २०८०-८-२९ ०८०/८१ सहसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरीङ्ग र इरिगेशन ७-२०८०/८१
४३. २०८०-८-२८ ०८०/८१ सहसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरीङ्ग,हाइड्रोपावर र सर्भे ५२-२०८०/८१ र ५३ - २०८०/८१
४४. २०८०-८-२७ ०८०/८१ सहसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरीङ्ग,स्यानिटरी र विल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट ४९-२०८०/८१ र ५०-२०८०/८१
४५. २०८०-८-२६ ०८०/८१ सहसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग ,जनरल,हाइवे ४७-०८०/८१ र ४८-०८०/८१
Showing 31 to 45 of 357 records | Takes 1.12 seconds to load