/ कर्मचारी बढुवा सूचना अभिलेखालय
खोजी हटाउने
क्र.स. मिती आ.ब पद सेवा समुह बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
९१. २०७८-१०-२९ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग मेकानिकल/जनरल मेकानिकल ८६-०७८/७९
९२. २०७८-१०-२९ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ हाइड्रोपावर ८५-०७८/७९
९३. २०७८-१०-२९ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ इरिगेशन ८४-०७८/७९
९४. २०७८-१०-२९ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट ८३-०७८/७९
९५. २०७८-१०-२९ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/स्यानिटरी ८२-०७८/७९
९६. २०७८-१०-२८ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ हाइवे ८१-०७८/७९
९७. २०७८-१०-२८ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/जनरल ८०-०७८/७९
९८. २०७८-१०-२८ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क तथ्याङ्क ७९-२०७८/०७९
९९. २०७८-१०-२८ ०७८/७९ उप-सचिव नेपाल लेखापरीक्षण लेखापरीक्षण ७८-२०७८/०७९
१००. २०७८-१०-२५ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सर्भे १२३/२०७८-०७९
१०१. २०७८-१०-२५ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) शिक्षा शिक्षा प्रशासन ४७/२०७८-०७९
१०२. २०७८-१०-२५ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) विविध सूचना प्रविधि निर्देशक ४६/२०७८-०७९
१०३. २०७८-१०-२४ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) वन ने.पा. वा.ला. ४५/२०७८-०७९
१०४. २०७८-१०-२३ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग एगृ इरिगेशन इन्जिनियरिङ्ग ४०/२०७८-०७९
१०५. २०७८-१०-२२ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग मेकानिकल/जनरल मेकानिकल ३७/२०७८-०७९
Showing 91 to 105 of 342 records | Takes 0.87 seconds to load