हाईलाईट:
/ कर्मचारी बढुवा सूचना अभिलेखालय
खोजी हटाउने
क्र.स. मिती आ.ब पद सेवा समुह बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
९१. २०७८-९-१६ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम कृषि ला.पो. एण्ड डे.डे. ५६-०७८/७९
९२. २०७८-९-१४ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम इन्जिनियरिङ्ग केमेष्ट्री ५५-०७८/७९
९३. २०७८-९-१४ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट ५३-०७८/७९
९४. २०७८-९-१३ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/स्यानिटरी ५२-०७८/७९
९५. २०७८-९-१३ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ हाइवे ५१-०७८/७९
९६. २०७८-९-१२ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/जनरल ५०-०७८/७९
९७. २०७८-९-३ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम वन स्वायल एण्ड वाटर कन्जर्भेशन २३-०७८/७९
९८. २०७८-९-१२ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम कृषि भेटेरिनरी २१-०७८/७९
९९. २०७८-९-२ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम इन्जिनियरिङ्ग केमेष्ट्री १८-०७८/७९
१००. २०७८-९-१८ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ इरिगेशन १५-०७८/७९
१०१. २०७८-८-२९ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट १४-०७८/७९
१०२. २०७८-८-२२ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम कृषि एगृ इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स ८-०७८/७९
१०३. २०७८-८-२२ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम कृषि बाली संरक्षण ७-०७८/७९
१०४. २०७८-८-२१ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.), रा.प. प्रथम कृषि बाली विकास ६-०७८/७९
१०५. २०७८-८-२१ ०७८/७९ सह-सचिव(प्रा.) कृषि बागबानी ५-०७८/७९
Showing 91 to 105 of 305 records | Takes 0.42 seconds to load