छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ Promotion Notices
Clear
मिती आ.ब पद सेवा समुह शाखा बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
२०७८-६-१३ ०७६/७७ सह-सचिब नेपाल शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन समुह बढुवा शाखा १०-२०७७/७८
२०७८-६-१४ ०७६/७७ सह-सचिब नेपाल शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन समुह बढुवा शाखा ४८-२०७७/७८
२०७८-६-१८ ०७७/७८ उप-सचिव (रा.प. द्धितीय) नेपाल कृषि सेवा भेटनरी समुह बढुवा शाखा ६५३-२०७७/७८
२०७८-५-२१ ०७७/७८ उप-सचिव (प्रा.) रा.प. द्धितीय नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्रि समूह बढुवा शाखा ६५४-२०७७/७८
२०७८-५-२० ०७७/७८ उप-सचिव (प्रा.) रा.प. द्धितीय नेपाल इन्जनियरिङ सेवा सिभिल इन्जियरिङ समूह / हाइड्रोपावर उपसमूह बढुवा शाखा ७६-२०७७/७८
२०७८-५-२० ०७७/७८ उप-सचिव (प्रा.) रा.प. द्धितीय नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्रि समूह बढुवा शाखा ६५१-२०७७/७८
२०७८-५-१८ ०७७/७८ उप-सचिव (प्रा.) रा.प. द्धितीय नेपाल कृषि सेवा भेटनरी बढुवा शाखा ६५०-२०७७/७८
२०७८-५-१७ ०७७/७८ उप-सचिव (प्रा.) रा.प. द्धितीय नेपाल इन्जनियरिङ सेवा सर्भे समूह बढुवा शाखा ६४९-२०७७/७८
२०७८-५-१६ ०७७/७८ उप-सचिव (प्रा.) रा.प. द्धितीय नेपाल इन्जनियरिङ सेवा सिभिल इन्जियरिङ समूह / हाइड्रोपावर बढुवा शाखा २०-२०७७/७८
२०७८-५-१७ ०७७/७८ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल कृषि सेवा भेटनरी बढुवा शाखा ६४८-२०७७/७८
२०७८-५-१६ ०७७/७८ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल कृषि सेवा भेटनरी बढुवा शाखा ६४७-२०७७/७८
२०७८-५-८ ०७७/७८ उप सचिव (प्रा‍.), रा प... नेपाल कृषि सेवा खाद्य पोषण तथा गुण नियन्त्रण समुह बढुवा शाखा ८६-२०७७/७८
२०७८-५-८ ०७७/७८ उप सचिव (प्रा‍.), रा प... नेपाल कृषि सेवा बाली संरक्षण समूह बढुवा शाखा ८४-२०७७/७८
२०७८-५-८ ०७७/७८ उप सचिव (प्रा‍.), रा प... नेपाल ईन्जिनियरिङ सेवा मत्स्य (फिसरिज) समूह बढुवा शाखा ८३-२०७७/७८
२०७८-५-४ ०७७/७८ उप सचिव (प्रा‍.), रा प... नेपाल ईन्जिनियरिङ सेवा एगृ इरिगेशन इन्जिनियरिङ्ग समूह बढुवा शाखा ८२-२०७७/७८
Showing 91 to 105 of 269 records | Takes 0.24 seconds to load