हाईलाईट:
/ कर्मचारी बढुवा सूचना अभिलेखालय
खोजी हटाउने
क्र.स. मिती आ.ब पद सेवा समुह बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
१६. २०८०-११-१७ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल विविध सेवा (सूचना प्रबिधि निर्देशक) - ९७-२०८०/८१
१७. २०८०-११-१७ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन ४२-२०८०/८१
१८. २०८०-१०-२७ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल विविध सेवा (प्रमुख महिला विकास अधिकृत) - ९८-२०८०/८१
१९. २०८०-१०-२६ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल वन सेवा वोटानी र ने.पा.एण्ड वा.ला. ९५-२०८०/८१ र ९६-२०८०/८१
२०. २०८०-१०-२५ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल कृषि सेवा भेटेरिनरी र खा.पो.तथा गु.नि. ९३-२०८०/८१ र ९४-२०८०/८१
२१. २०८०-१०-२४ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल कृषि सेवा ला.पो.एण्ड डे.डे. र बाली संरक्षण ९१-२०८०/८१ र ९२-२०८०/८१
२२. २०८०-१०-२३ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा जियोलोजी,जनरल जियोलोजी,केमेस्ट्री, जनरल ८९-२०८०/८१ र ९०-२०८०/८१
२३. २०८०-१०-२२ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा हाईड्रोलोजी र केमिकल ८७-२०८०/८१ र ८८-२०८०/८१
२४. २०८०-१०-२१ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरीङ्ग,स्यानिटरी र बिल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट ८४-२०८०/८१ र ८५-२०८०/८१
२५. २०८०-१०-२० ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग,जनरल ,हाइवे ८२-२०८०/८१ र ८३-२०८०/८१
२६. २०८०-१०-१९ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल लेखापरीक्षण सेवा र नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क तथ्याङ्क ७९/२०८०-८१ र ८१/२०८०-८१
२७. २०८०-१०-१८ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल प्रशासन सेवा सा.प्र. र लेखा ७६-२०८०/८१ र ७७-२०८०/८१
२८. २०८०-१०-१३ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल विविध सेवा (सूचना प्रबिधि निर्देशक) - ३९-२०८०/८१
२९. २०८०-१०-१२ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्री र फरेष्ट रिसर्च समूह ३७-२०८०/८१ र ३८-२०८०/८१
३०. २०८०-१०-११ ०८०/८१ उपसचिव वा सो सरह नेपाल कृषि सेवा भेटेरिनरी र खा.पो.तथा गु.नि. ३५-२०८०/०८१ र ३६-२०८०/०८१
Showing 16 to 30 of 359 records | Takes 0.13 seconds to load