हाईलाईट:
/ कर्मचारी बढुवा सूचना अभिलेखालय
खोजी हटाउने
क्र.स. मिती आ.ब पद सेवा समुह बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
१६. २०७९-१०-११ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरीङ्ग,हाईवे,स्यानिटरी र बिल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट ७२-०७९/८०,७३-०७९/८० र ७४-०७९/८०
१७. २०७९-१०-१० ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल लेखापरीक्षण सेवा र आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा तथ्याङ्क ७०-०७९/८० र ७१-०७९/८०
१८. २०७९-१०-९ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल प्रशासन सेवा सा.प्र. र लेखा ६७-०७९/८० र ६८-०७९/८०
१९. २०७९-१०-५ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल कृषि सेवा ला.पो.एण्ड डे.डे. २५-०७९/८०
२०. २०७९-१०-४ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन,पुरातत्व र पुरातत्व विज्ञान ३१-०७९/८०,३२-०७९/८० र ३३-०७९/८०
२१. २०७९-१०-३ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल विविध सेवा विविध ३०-०७९/८०
२२. २०७९-१०-२ ०७६/७७ उपसचिव वा सो सरह नेपाल वन सेवा र नेपाल विविध सेवा ने.पा.एण्ड वा.ला. र विविध (बरिष्ठ समाजशास्त्री) २८-०७९/८० र २९-०७९/८०
२३. २०७९-१०-१ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल कृषि सेवा भेटेरिनरी र खा.पो.तथा गु.नि. २६-०७९/८० र २७-०७९/८०
२४. २०७९-९-३० ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरीङ्ग,सर्भे र केमेष्ट्री,जियोलोजी २२-०७९/८०,२३-०७९/८० र २४-०७९/८०
२५. २०७९-९-२९ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरीङ्ग,स्यानिटरी र इरिगेशन २०-०७९/८० र २१-०७९/८०
२६. २०७९-९-२८ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा र नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा तथ्याङ्क,सिभिल इन्जिनियरिङ्ग ,हाइवे १८-०७९/८० र १९-०७९/८०
२७. २०७९-९-२७ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल लेखापरिक्षण सेवा - १७-०७९/८०
२८. २०७९-९-२६ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन र लेखा १४-०७९/८० र १५-०७९/८०
२९. २०७९-९-१६ ०७९/८० सहसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा,नेपाल वन सेवा र नेपाल शिक्षा सेवा जियोलोजी,जनरल जियोलोजी,जनरल फरेष्ट्री र शिक्षा प्रशासन ४३-०७९/८०,४४-०७९/८० र ४५-०७९/८०
३०. २०७९-९-१५ ०७९/८० सहसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा स्यानिटरी र इरिगेशन ४०-०७९/८० र ४१-०७९/८०
Showing 16 to 30 of 305 records | Takes 0.45 seconds to load