साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ Promotion Notices
Clear
मिती आ.ब पद सेवा समुह शाखा बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
२०७९-१०-३ ०७९/०८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल विविध सेवा विविध बढुवा शाखा ३०-०७९/८०
२०७९-१०-२ ०७६/७७ उपसचिव वा सो सरह नेपाल वन सेवा र नेपाल विविध सेवा ने.पा.एण्ड वा.ला. र विविध (बरिष्ठ समाजशास्त्री) बढुवा शाखा २८-०७९/८० र २९-०७९/८०
२०७९-१०-१ ०७९/०८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल कृषि सेवा भेटेरिनरी र खा.पो.तथा गु.नि. बढुवा शाखा २६-०७९/८० र २७-०७९/८०
२०७९-९-३० ०७९/०८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरीङ्ग,सर्भे र केमेष्ट्री,जियोलोजी बढुवा शाखा २२-०७९/८०,२३-०७९/८० र २४-०७९/८०
२०७९-९-२९ ०७९/०८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरीङ्ग,स्यानिटरी र इरिगेशन बढुवा शाखा २०-०७९/८० र २१-०७९/८०
२०७९-९-२८ ०७९/०८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा र नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा तथ्याङ्क,सिभिल इन्जिनियरिङ्ग ,हाइवे बढुवा शाखा १८-०७९/८० र १९-०७९/८०
२०७९-९-२७ ०७९/०८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल लेखापरिक्षण सेवा - बढुवा शाखा १७-०७९/८०
२०७९-९-२६ ०७९/०८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन र लेखा बढुवा शाखा १४-०७९/८० र १५-०७९/८०
२०७९-९-१६ ०७९/०८० सहसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा,नेपाल वन सेवा र नेपाल शिक्षा सेवा जियोलोजी,जनरल जियोलोजी,जनरल फरेष्ट्री र शिक्षा प्रशासन बढुवा शाखा ४३-०७९/८०,४४-०७९/८० र ४५-०७९/८०
२०७९-९-१५ ०७९/०८० सहसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा स्यानिटरी र इरिगेशन बढुवा शाखा ४०-०७९/८० र ४१-०७९/८०
२०७९-९-१४ ०७९/०८० सहसचिव वा सो सरह नेपाल लेखापरिक्षण सेवा र नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ ,हाइवे बढुवा शाखा ३७-०७९/८० र ३९-०७९/८०
२०७९-९-१३ ०७९/०८० सहसचिव वा सो सरह नेपाल परराष्ट्र सेवा र नेपाल प्रशासन सेवा - बढुवा शाखा ३५-०७९/८० र ३६-०७९/८०
२०७९-९-११ ०७९/०८० सह सचिव वा सो सरह नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूह र फरेष्ट रिसर्च समूह बढुवा शाखा १०-०७९/८०, ११-०७९/८०
२०७९-९-१० ०७९/०८० सह सचिव वा सो सरह नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा र नेपाल कृषि सेवा मेकानिकल ईन्जिनियरिङ्ग समूह / नि.उ.स उप समूह, जियोलोजी समूह /हाईड्रोजीयोलोजी उपसमूह ,नेपाल कृषि सेवा /भेटेरिनरी समूह बढुवा शाखा ७-०७९/८०, ८-०७९/८०, ९-०७९/८०
२०७९-९-९ ०७९/०८० सह सचिव वा सो सरह नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल ईन्जिनियरिङ्ग समूह / हाईवे उपसमूह, सिभिल ईन्जिनियरिङ्ग समूह / स्यानिटरी उपसमूह, सिभिल ईन्जिनियरिङ्ग समूह/ इरिगेसन उपसमूह बढुवा शाखा ४-०७९/८०, ५-०७९/८०, ६-०७९/८०
Showing 16 to 30 of 300 records | Takes 0.26 seconds to load