हाईलाईट:
/ कर्मचारी बढुवा सूचना अभिलेखालय
खोजी हटाउने
क्र.स. मिती आ.ब पद सेवा समुह बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
४६. २०८०-८-२७ ०८०/८१ सहसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरीङ्ग,स्यानिटरी र विल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट ४९-२०८०/८१ र ५०-२०८०/८१
४७. २०८०-८-२६ ०८०/८१ सहसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग ,जनरल,हाइवे ४७-०८०/८१ र ४८-०८०/८१
४८. २०८०-८-२५ ०८०/८१ सहसचिव वा सो सरह नेपाल लेखापरीक्षण सेवा र नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा - ४५-२०८०/८१ र ४६-२०८०/८१
४९. २०८०-८-२४ ०८०/८१ सहसचिव वा सो सरह नेपाल प्रशासन सेवा - ४४-०८०/८१
५०. २०८०-८-२३ ०८०/८१ सहसचिव वा सो सरह नेपाल वन सेवा र नेपाल शिक्षा सेवा जनरल फरेष्ट्री र शिक्षा प्रशासन १०-०८०/८० र ११-०८०/८१
५१. २०८०-८-२२ ०८०/८१ सहसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा र नेपाल कृषि सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग,बाली संरक्षण,हाईड्रोपावर ८-२०८०/८१ र ९-२०८०/८१
५२. २०८०-८-२१ ०८०/८१ सहसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरीङ्ग,हाइवे र स्यानिटरी ५-०८०/८१ र ६-०८०/८१
५३. २०८०-८-२० ०८०/८१ सहसचिव वा सो सरह नेपाल लेखापरीक्षण सेवा र नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल/जनरल ३-०८०/८१ र४-०८०/८१
५४. २०८०-८-१९ ०८०/८१ सहसचिव वा सो सरह नेपाल प्रशासन सेवा - २-०८०/८१
५५. २०८०-२-८ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल परराष्ट्र सेवा - ५०३-०७९/८०
५६. २०८०-२-७ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल परराष्ट्र सेवा - ५०२-०७९/८०
५७. २०८०-१-१२ ०७९/८० नायब सुब्बा वा सो सरह नेपाल प्रशासन सेवा सा.प्र. र लेखा १८५-०७९/८०,२८०-०७९/८० र २८८-०७९/८०
५८. २०७९-१२-१७ ०७९/८० शाखा अधिकृत वा सो सरह नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा र नेपाल विविध सेवा(कम्प्युटर ईन्जिनियर) तथ्याङ्क १०९-०७९/८० र १३३-०७९/८०
५९. २०७९-१२-१८ ०७९/८० शाखा अधिकृत वा सो सरह नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन , लेखा र राजस्व १४३-२०७९/८०,१४४-२०७९/८० र १४५-२०७९/८०
६०. २०७९-११-२९ ०७९/८० शाखा अधिकृत वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ ,जनरल ११०-०७९/८०
Showing 46 to 60 of 359 records | Takes 0.12 seconds to load