हाईलाईट:
/ कर्मचारी बढुवा सूचना अभिलेखालय
खोजी हटाउने
क्र.स. मिती आ.ब पद सेवा समुह बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
४६. २०७८-११-३० ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) वन जनरल फरेष्ट्री ४४/२०७८-०७९
४७. २०७८-११-३० ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग मेट्रोलोजी ३९/२०७८-०७९
४८. २०७८-११-२ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ हाइड्रोलोजी १५७/२०७८-०७९
४९. २०७८-११-२ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) शिक्षा पुस्तकालय विज्ञान ९६-०७८/७९
५०. २०७८-११-२ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) शिक्षा शिक्षा प्रशासन ९५-०७८/७९
५१. २०७८-११-१ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग केमेष्ट्री ९०-०७८/७९
५२. २०७८-११-१ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सर्भे ८९-०७८/७९
५३. २०७८-११-१ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग माइनिङ्ग ८७-०७८/७९
५४. २०७८-१०-२९ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग मेकानिकल/जनरल मेकानिकल ८६-०७८/७९
५५. २०७८-१०-२९ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ हाइड्रोपावर ८५-०७८/७९
५६. २०७८-१०-२९ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ इरिगेशन ८४-०७८/७९
५७. २०७८-१०-२९ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट ८३-०७८/७९
५८. २०७८-१०-२९ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/स्यानिटरी ८२-०७८/७९
५९. २०७८-१०-२८ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ हाइवे ८१-०७८/७९
६०. २०७८-१०-२८ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/जनरल ८०-०७८/७९
Showing 46 to 60 of 305 records | Takes 0.41 seconds to load