हाईलाईट:
/ बढुवा सुचना

शाखा अधिकृत वा सो सरह श्रेणी, नेपाल विविध सेवा, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्धारा ( बढुवा सुचना नं. १५३-२०८०/८१ र १५४-२०८०/८१, निर्णय मिति:२०८०-१२-१६ )

बढुवा शाखा २०८० चैत्र १७ गते शनिबार

जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्धारा

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्धारा २०८० चैत्र १७ गते शनिबार

थप बढुवा सुचना