हाईलाईट:
/ बढुवा सुचना

उपसचिव वा सो सरह श्रेणी, नेपाल प्रशासन सेवा, कार्यक्षमताको आधारमा ( बढुवा सुचना नं. ३४८-२०८०/८१, निर्णय मिति:२०८०-१२-१३ )

बढुवा शाखा २०८० चैत्र १४ गते बुधबार

कार्यक्षमताको आधारमा

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. कार्यक्षमताको आधारमा २०८० चैत्र १४ गते बुधबार

थप बढुवा सुचना