हाईलाईट:
/ बढुवा सुचना

उपसचिव वा सो सरह श्रेणी, नेपाल परराष्ट्र सेवा, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्धारा ( बढुवा सुचना नं. ५०३-०७९/८०, निर्णय मिति:२०८०-२-८ )

बढुवा शाखा २०८० जेठ ९ गते मंगलबार

कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्धारा

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्धारा २०८० जेठ ९ गते मंगलबार

थप बढुवा सुचना