/ बढुवा सुचना

सहसचिव वा सो सरह / राजपत्रांङ्कित प्रथम श्रेणी, नेपाल परराष्ट्र सेवा, बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको कार्यक्षमताको आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम नामावली ( बढुवा सुचना नं. ४३ - २०८०/८१, निर्णय मिति:२०८०-९-६ )

बढुवा शाखा २०८० पौष ८ गते आइतबार

बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको कार्यक्षमताको आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम नामावली

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको कार्यक्षमताको आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम नामावली २०८० पौष ८ गते आइतबार

थप बढुवा सुचना