हाईलाईट:
/ बढुवा सुचना

सहसचिव वा सो सरह / राजपत्रांङ्कित प्रथम श्रेणी, नेपाल परराष्ट्र सेवा, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ( बढुवा सुचना नं. १-२०८०/८१, निर्णय मिति:२०८०-९-५ )

बढुवा शाखा २०८० पौष ६ गते शुक्रबार

जेष्ठता र कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. जेष्ठता र कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम २०८० पौष ६ गते शुक्रबार

थप बढुवा सुचना