छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ Promotion Notices
Clear
मिती आ.ब पद सेवा समुह शाखा बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
२०७६/१०/६ ०७६/७७ राजपत्रांकित द्वितीय नेपाल कृषि सेवा माटो विज्ञान समूह बढुवा शाखा ९४-२०७६/७७
२०७६/१०/६ ०७६/७७ राजपत्रांकित द्वितीय नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा केमेष्ट्री समूह बढुवा शाखा ९३-२०७६/७७
२०७६/१०/६ ०७६/७७ राजपत्रांकित द्वितीय नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सर्भे समूह बढुवा शाखा ९२-२०७६/७७
२०७६/१०/६ ०७६/७७ राजपत्रांकित द्वितीय नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा मेकानिकल इन्जिनियरिङ्ग समूह/निर्माण उपकरण सम्भार बढुवा शाखा ९१-२०७६/७७
२०७६/१०/६ ०७६/७७ राजपत्रांकित द्वितीय नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा मेकानिकल इन्जिनियरिङ्ग समूह/जनरल मेकानिकल इन्जिनियरिङ्ग उपसमूह बढुवा शाखा ९०-२०७६/७७
२०७६/१०/६ ०७६/७७ राजपत्रांकित द्वितीय नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा इलेक्ट्रोनिक एण्ड टेलिकम्यूनिकेशन इन्जिनियरिङ्ग समूह बढुवा शाखा ८९-२०७६/७७
२०७६/१०/७ ०७६/७७ राजपत्रांकित द्वितीय नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ्ग समूह/जनरल इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ्ग उपसमूह बढुवा शाखा ८८-२०७६/७७
२०७६/१०/५ ०७६/७७ राजपत्रांकित द्वितीय नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ समूह/हाइड्रोलोजी उपसमुह बढुवा शाखा ८७-२०७६/७७
२०७६/१०/५ ०७६/७७ राजपत्रांकित द्वितीय नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ समूह/हाइड्रोपावर उपसमुह बढुवा शाखा ८६-२०७६/७७
२०७६/१०/५ ०७६/७७ राजपत्रांकित द्वितीय नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ समूह/इरिगेशन उपसमुह बढुवा शाखा ८५-२०७६/७७
२०७६/१०/५ ०७६/७७ राजपत्रांकित द्वितीय नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ समूह/स्यानिटरी उपसमुह बढुवा शाखा ८४-२०७६/७७
२०७६/१०/५ ०७६/७७ राजपत्रांकित द्वितीय नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ समूह/हाइवे बढुवा शाखा ८३-२०७६/७७
२०७६/१०/५ ०७६/७७ राजपत्रांकित द्वितीय नेपाल लेखापरिक्षण सेवा - बढुवा शाखा ८२-२०७६/७७
२०७६/१०/१ ०७६/७७ राजपत्रांकित द्वितीय नेपाल प्रशासन सेवा राजश्व समूह बढुवा शाखा ८१-२०७६/७७
२०७६/१०/१ ०७६/७७ उपसचिव(लेखा), राजपत्रांकित द्वितीय नेपाल प्रशासन सेवा लेखा समूह बढुवा शाखा ८०-२०७६/७७
Showing 196 to 210 of 269 records | Takes 0.25 seconds to load