/ कर्मचारी बढुवा सूचना अभिलेखालय
खोजी हटाउने
क्र.स. मिती आ.ब पद सेवा समुह बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
२४१. २०७७-१२-२ ०७६/७७ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल इन्जनियरिङ सेवा सिभिल इन्जियरिङ समूह / हाइवे ४-२०७७/७८
२४२. २०७७-१२-२ ०७६/७७ उप-सचिव (रा.प. द्धितीय) नेपाल शिक्षा सेवा पुरातत्व समूह ९२-२०७७/७८
२४३. २०७७-१२-२ ०७६/७७ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल इन्जनियरिङ सेवा सिभिल इन्जियरिङ समूह / स्यानिटरी उपसमुह ५-२०७७/७८
२४४. २०७७-१२-२ ०७६/७७ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल इन्जनियरिङ सेवा सिभिल इन्जियरिङ समूह / जनरल उपसमुह ३-२०७७/७८
२४५. २०७७-१२-२ ०७६/७७ प्रमुख महिला विकास अधिकृत (रा.प.द्धितिय) नेपाल विविध सेवा - ९०-२०७७/७८
२४६. २०७७-११-२८ ०७६/७७ उप सचिव (लेखापरीक्षण), रा प... नेपाल लेखापरीक्षण सेवा - ७१-२०७७/७८
२४७. २०७७-११-२८ ०७६/७७ उप सचिव (राजश्व), रा प... नेपाल प्रशासन सेवा राजश्व समूह ७०-२०७७/७८
२४८. २०७७-११-२८ ०७६/७७ उप सचिव (लेखा), रा प... नेपाल प्रशासन सेवा लेखा समूह ६९-२०७७/७८
२४९. २०७७-११-२६ ०७६/७७ उप सचिव, रा प द्वितीय... नेपाल वन सेवा वोटानी समूह ३५-२०७७/७८
२५०. २०७७-११-२६ ०७६/७७ वरिष्ठ अर्थशास्त्री, रा प द्वितीय... नेपाल विविध सेवा - ३३-२०७७/७८
२५१. २०७७-११-२५ ०७६/७७ रा प द्वितीय श्रेणी नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा तथ्याङ्क समूह १६-२०७७/७८
२५२. २०७७-११-२५ ०७६/७७ उप सचिव (लेखापरीक्षण), रा प... नेपाल लेखापरीक्षण सेवा - १५-२०७७/७८
२५३. २०७७-११-२७ ०७६/७७ रा प द्वितीय श्रेणी, उप... नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह 68-2077/78
२५४. २०७७-११-२७ ०७६/७७ उप सचिव, रा प द्वितीय... नेपाल शिक्षा सेवा पुरातत्व समूह ३७-२०७७/७८
२५५. २०७७-११-२२ ०७६/७७ उप सचिव (राजश्व), रा प... नेपाल प्रशासन सेवा राजश्व समूह १४-२०७७/७८
Showing 241 to 255 of 359 records | Takes 0.12 seconds to load