/ कर्मचारी बढुवा सूचना अभिलेखालय
खोजी हटाउने
क्र.स. मिती आ.ब पद सेवा समुह बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
२११. २०७८-४-२१ ०७७/७८ उप-सचिव (प्रा.) रा.प. द्धितीय नेपाल इन्जनियरिङ सेवा सिभिल इन्जियरिङ समूह / ईरिगेशन उपसमुह १९-२०७७/७८
२१२. २०७८-४-१३ ०७६/७७ उप-सचिव (प्रा.) (रा.प. द्धितीय) नेपाल इन्जनियरिङ सेवा सिभिल इन्जियरिङ समूह / हाइवे १७-२०७७/७८
२१३. २०७८-४-१४ ०७६/७७ उप-सचिव (प्रा) (रा.प. द्धितीय) नेपाल इन्जनियरिङ सेवा सिभिल इन्जियरिङ समूह / हाइवे ७३-२०७७/७८
२१४. २०७८-३-१८ ०७७/७८ सह-सचिव रा.प. प्रथम नेपाल परराष्ट्र सेवा - ५७०-२०७७/७८
२१५. २०७८-३-३० ०७७/७८ उपसचिव, रा.प द्धितिय श्रेणी नेपाल परराष्ट्र सेवा - ५७३-२०७७/०७८
२१६. २०७८-३-३१ ०७७/७८ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जियरिङ समूह / हाईड्रोपावर उपसमुह ५७२-२०७७/०७८
२१७. २०७८-३-३१ ०७७/७८ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल ईन्जिनियरिङ्ग समुह / ईरिगेसन उपसमुह ५७१-२०७७/०७८
२१८. २०७८-३-२९ ०७७/७८ उपसचिव रा.प द्धितिय श्रेणी नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा ईलेक्ट्रिकल ईन्जिनियरिङ्ग समूह / जनरल ईलेक्ट्रिकल ईन्जिनियरिङ्ग उपसमूह ५६९-२०७७/०७८
२१९. २०७८-३-२४ ०७७/७८ उपसचिव रा.प द्धितिय श्रेणी नेपाल परराष्ट्र सेवा - ५६८-२०७७/७८
२२०. २०७८-३-२९ ०७७/७८ सह-सचिव वा सो सरह, रा.प.... नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल ईन्जिनियरिङ्ग समुह / ईरिगेसन उपसमुह ५६७-२०७७/०७८
२२१. २०७८-३-१७ ०७७/७८ सह-सचिव रा.प. प्रथम नेपाल परराष्ट्र सेवा - ५६६-२०७७/७८
२२२. २०७८-४-५ ०७७/७८ शाखा अधिकृत (रा.प. तृतिय) नेपाल प्रशासन सेवा राजश्व समूह १४७-२०७७/७८
२२३. २०७७-१२-५ ०७७/७८ उप-सचिव (शिक्षा) (रा.प. द्धितीय) नेपाल शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन समूह ९१-२०७७/७८
२२४. २०७७-१२-५ ०७७/७८ उप-सचिव (शिक्षा) (रा.प. द्धितीय) नेपाल विविध सेवा शिक्षा प्रशासन समूह ३६-२०७७/७८
२२५. २०७७-१२-५ ०७७/७८ बरिष्ठ समाजशास्त्री, रा.प. द्धितीय नेपाल विविध सेवा - ८८-२०७७/७८
Showing 211 to 225 of 359 records | Takes 0.1 seconds to load