हाईलाईट:
/ कर्मचारी बढुवा सूचना अभिलेखालय
खोजी हटाउने
क्र.स. मिती आ.ब पद सेवा समुह बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
२२६. २०७७-१२-५ ०७७/७८ बरिष्ठ समाजशास्त्री, रा.प. द्धितीय नेपाल विविध सेवा - ३२-२०७७/७८
२२७. २०७७-१२-४ ०७७/७८ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल इन्जनियरिङ सेवा एगृ इरिगेशन इन्जिनियरिङ्ग समूह ४५-२०७७/७८
२२८. २०७७-१२-२ ०७७/७८ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल इन्जनियरिङ सेवा सिभिल इन्जियरिङ समूह / बिल्डिङ्क एण्ड आर्किटेक्ट समुह ४३-२०७७/७८
२२९. २०७७-१२-४ ०७७/७८ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल इन्जनियरिङ सेवा सिभिल इन्जियरिङ समूह / स्यानिटरी उपसमुह ४२-२०७७/७८
२३०. २०७७-१२-२ ०७७/७८ उप-सचिव (रा.प. द्धितीय) नेपाल शिक्षा सेवा पुरातत्व समूह ९२-२०७७/७८
२३१. २०७७-१२-२ ०७७/७८ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल विविध सेवा - ९०-२०७७/७८
२३२. २०७७-१२-३ ०७७/७८ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल इन्जनियरिङ सेवा सिभिल इन्जियरिङ समूह / हाइवे ४१-२०७७/७८
२३३. २०७७-१२-३ ०७७/७८ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल इन्जनियरिङ सेवा सिभिल इन्जियरिङ समूह / जनरल उपसमुह ४०-२०७७/७८
२३४. २०७७-१२-२ ०७७/७८ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल इन्जनियरिङ सेवा सिभिल इन्जियरिङ समूह / जनरल मेकानिकल उपसमुह ७-२०७७/७८
२३५. २०७७-१२-२ ०७७/७८ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल इन्जनियरिङ सेवा सिभिल इन्जियरिङ समूह / स्यानिटरी उपसमुह ५-२०७७/७८
२३६. २०७७-१२-२ ०७७/७८ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल इन्जनियरिङ सेवा सिभिल इन्जियरिङ समूह / हाइवे ४-२०७७/७८
२३७. २०७७-१२-२ ०७७/७८ सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम नेपाल इन्जनियरिङ सेवा सिभिल इन्जियरिङ समूह / जनरल उपसमुह ३-२०७७/७८
२३८. २०७७-१२-१ ०७६/७७ उप-सचिव (रा.प. द्धितीय) नेपाल वन सेवा फरेष्ट रिसर्च समूह ८७-२०७७/७८
२३९. २०७७-१२-१ ०७६/७७ नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क... - तथ्याङ्क समूह ७२-२०७७/७८
२४०. २०७७-१२-१ ०७६/७७ प्रमुख महिला विकास अधिकृत (रा.प.द्धितिय) नेपाल विविध सेवा - ३४-२०७७/७८
Showing 226 to 240 of 359 records | Takes 0.11 seconds to load