हाईलाईट:
/ बढुवा सुचना

उपसचिव वा सो सरह श्रेणी, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा र नेपाल कृषि सेवा, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्धारा ( बढुवा सुचना नं. ८१-०७९/८० र८२-०७९/८०, निर्णय मिति:२०७९-१०-१४ )

बढुवा शाखा २०७९ माघ १५ गते आइतबार

कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्धारा

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्धारा २०७९ माघ १५ गते आइतबार

थप बढुवा सुचना