/ बढुवा सुचना

उपसचिव वा सो सरह श्रेणी, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्धारा ( बढुवा सुचना नं. ७५-०७९/८०,७६-०७९/८० र ७७-०७९/८०, निर्णय मिति:२०७९-१०-१२ )

बढुवा शाखा २०७९ माघ १३ गते शुक्रबार

कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्धारा

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्धारा २०७९ माघ १३ गते शुक्रबार

थप बढुवा सुचना