हाईलाईट:
/ बढुवा सुचना

उपसचिव वा सो सरह श्रेणी, नेपाल विविध सेवा (बरिष्ठ समाजशास्त्री), कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा ( बढुवा सुचना नं. ८९-०७९/८०, निर्णय मिति:२०७९-११-२५ )

बढुवा शाखा २०७९ फाल्गुण २६ गते शुक्रबार

कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा २०७९ फाल्गुण २६ गते शुक्रबार

थप बढुवा सुचना