हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ५६१   बजेट पेश नभएका: १९२

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस स्थानीय तहको प्रकार जम्मा स्थानीय तह बजेट पेश भएका स्थानीय तह बजेट पेश नभएका स्थानीय तह बजेट पेश भएका स्थानीय तह% बजेट पेश नभएका स्थानीय तह% बिस्तृतमा
१. महानगरपालिका ३३.३% ६६.७%
२. उप महानगरपालिका ११ ८१.८% १८.२%
३. नगरपालिका २७६ २०५ ७१ ७४.३% २५.७%
४. गाउँपालिका ४६० ३४५ ११५ ७५% २५%
जम्मा ७५३ ५६१ १९२ ७४.५% २५.५%