हाईलाईट:
/ सरुवा तथा पदस्थापना

यस मन्त्रालयको मिति २०७९।११।१६ को निर्णयानुसार नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरहको पदमा बढुवा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरुलाई देहाय बमोजिम पदस्थापन तथा कामकाजमा खटाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७९ फाल्गुण १६ गते मंगलबार २१:३९:४३ बजे

यस मन्त्रालयको मिति २०७९।११।१६ को निर्णयानुसार नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरहको पदमा बढुवा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरुलाई देहाय बमोजिम पदस्थापन तथा कामकाजमा खटाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।


Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. यस मन्त्रालयको मिति २०७९।११।१६ को निर्णयानुसार नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरहको पदमा बढुवा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरुलाई देहाय बमोजिम पदस्थापन तथा कामकाजमा खटाईएको व्यहोरा अनुरोध छ । २०७९ फाल्गुण १६ गते मंगलबार

थप सरुवा तथा पदस्थापना