हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

बेरुजु फछर्यौट कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिने सम्बन्धमा । (जिल्ला समन्वय प्रमुख ज्यू, जिल्ला समन्वय अधिकारी ७५ जिल्ला)

आर्थिक प्रशासन शाखा २०८० बैशाख १९ गते मंगलबार १३:४१:५० बजे

बेरुजु फछर्यौट कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिने सम्बन्धमा । (जिल्ला समन्वय प्रमुख ज्यू)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. बेरुजु फछर्यौट कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिने सम्बन्धमा । (जिल्ला समन्वय प्रमुख ज्यू, जिल्ला समन्वय अधिकारी ७५ जिल्ला) २०८० बैशाख १९ गते मंगलबार

थप परिपत्र/निर्देशन