हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

राजपत्र अनंकित द्धितिय श्रेणी खरिदार वा सो सरहको कर्मचारीको सरुवा रद्द गरिएको सम्बन्धमा । (श्री बढुवा समितिको सचिवालय सबै, श्री मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय/कार्यालय सबै)

सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०८० बैशाख २० गते बुधबार १४:१०:२१ बजे

राजपत्र अनंकित द्धितिय श्रेणी खरिदार वा सो सरहको कर्मचारीको सरुवा रद्द गरिएको सम्बन्धमा । (श्री बढुवा समितिको सचिवालय सबै, श्री मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय/कार्यालय सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. राजपत्र अनंकित द्धितिय श्रेणी खरिदार वा सो सरहको कर्मचारीको सरुवा रद्द गरिएको सम्बन्धमा । (श्री बढुवा समितिको सचिवालय सबै, श्री मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय/कार्यालय सबै) २०८० बैशाख २० गते बुधबार

थप परिपत्र/निर्देशन