हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

बार्षिक समीक्षा गोष्ठी तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा । (तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम लागू भएका सबै स्थानीय तहहरु)

अन्य निकाय २०८० जेठ ८ गते सोमबार १२:१२:२३ बजे

बार्षिक समीक्षा गोष्ठी तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा । (तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम लागू भएका सबै स्थानीय तहहरु)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. बार्षिक समीक्षा गोष्ठी तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा । (तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम लागू भएका सबै स्थानीय तहहरु) २०८० जेठ ८ गते सोमबार

थप परिपत्र/निर्देशन