/ परिपत्र/निर्देशन

दिगो विकास लक्ष्य निर्देशक समितिको बैठकका निर्णयहरु सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

योजना तथा अनुगमन शाखा २०८० जेठ १० गते बुधबार १२:१९:२५ बजे

दिगो विकास लक्ष्य निर्देशक समितिको बैठकका निर्णयहरु सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. दिगो विकास लक्ष्य निर्देशक समितिको बैठकका निर्णयहरु सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) २०८० जेठ १० गते बुधबार

थप परिपत्र/निर्देशन