/ परिपत्र/निर्देशन

जानकारी एवंम कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०८० असार २६ गते मंगलबार १०:४५:५२ बजे

जानकारी एवंम कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. जानकारी एवंम कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) २०८० असार २६ गते मंगलबार

थप परिपत्र/निर्देशन