/ परिपत्र/निर्देशन

सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा ।(जिल्ला समन्वय समिति सवै, श्री नगर/ गाउँपालिका सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८० असार ३१ गते आइतबार १४:०८:१७ बजे

सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा ।(जिल्ला समन्वय समिति सवै, श्री नगर/ गाउँपालिका सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा ।(जिल्ला समन्वय समिति सवै, श्री नगर/ गाउँपालिका सबै) २०८० असार ३१ गते आइतबार

थप परिपत्र/निर्देशन