/ परिपत्र/निर्देशन

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धमा । (मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय/निकाय सबै)

संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०८० श्रावण ३ गते बुधबार ११:०५:०६ बजे

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धमा । (मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय/निकाय सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धमा । (मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय/निकाय सबै) २०८० श्रावण ३ गते बुधबार

थप परिपत्र/निर्देशन