/ परिपत्र/निर्देशन

समायोजन भएका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

कर्मचारी समायोजन शाखा (क) २०८० श्रावण ३ गते बुधबार १५:४१:३३ बजे

समायोजन भएका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. समायोजन भएका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) २०८० श्रावण ३ गते बुधबार

थप परिपत्र/निर्देशन