/ बोलपत्र

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बोलपत्र संसोधन सम्बन्धी सूचना ।

आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०८० श्रावण ३ गते बुधबार १६:४०:२३ बजे

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बोलपत्र संसोधन सम्बन्धी सूचना ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बोलपत्र संसोधन सम्बन्धी सूचना । २०८० श्रावण ३ गते बुधबार

थप बोलपत्र