/ परिपत्र/निर्देशन

स्थानीय तहको बित्तीय स्थिति विश्लेषणका लागि विवरण सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै, जिसस सबै)

श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०८० श्रावण ८ गते सोमबार १४:४१:४४ बजे

स्थानीय तहको बित्तीय स्थिति विश्लेषणका लागि विवरण सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै, जिसस सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. स्थानीय तहको बित्तीय स्थिति विश्लेषणका लागि विवरण सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै, जिसस सबै) २०८० श्रावण ८ गते सोमबार
२. स्थानीय तहको बित्तिय विवरण फाराम (Soft Copy) २०८० श्रावण ८ गते सोमबार

थप परिपत्र/निर्देशन