/ परिपत्र/निर्देशन

परिपत्र सम्बन्धमा । (संङ्घीय मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय सबै) ।

आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०८० श्रावण ११ गते बिहीबार १५:०७:२५ बजे

परिपत्र सम्बन्धमा । (संङ्घीय मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय सबै) ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. परिपत्र सम्बन्धमा । (संङ्घीय मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय सबै) । २०८० श्रावण ११ गते बिहीबार

थप परिपत्र/निर्देशन