हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

जानकारी तथा आवश्यक कार्यार्थ सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै)

कर्मचारी कल्याण शाखा २०८० भाद्र १९ गते मंगलबार १६:५०:०९ बजे

जानकारी तथा आवश्यक कार्यार्थ सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. जानकारी तथा आवश्यक कार्यार्थ सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) २०८० भाद्र १९ गते मंगलबार

थप परिपत्र/निर्देशन