/ परिपत्र/निर्देशन

सङ्घीय समन्वय समितिको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु - सबै)

सङ्घीय मामिला शाखा २०८० माघ २१ गते आइतबार १४:४६:२५ बजे

सङ्घीय समन्वय समितिको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु - सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. सङ्घीय समन्वय समितिको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु - सबै) २०८० माघ २१ गते आइतबार

थप परिपत्र/निर्देशन