/ परिपत्र/निर्देशन

धन्यवाद ज्ञापन । (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु - सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८० माघ २१ गते आइतबार १६:४४:१३ बजे

धन्यवाद ज्ञापन । (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु - सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. धन्यवाद ज्ञापन । (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु - सबै) २०८० माघ २१ गते आइतबार

थप परिपत्र/निर्देशन