/ सूचना/समाचार

वैदेशिक अध्ययन ।तालिम छात्रवत्तिमा मनाेनयन गर्ने सम्बन्धमा ।

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८० फाल्गुण १ गते मंगलबार १७:०३:१६ बजे

वैदेशिक अध्ययन । तालिम छात्रवत्तिमा मनाेनयन गर्ने सम्बन्धमा ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. वैदेशिक अध्ययन ।तालिम छात्रवत्तिमा मनाेनयन गर्ने सम्बन्धमा । २०८० फाल्गुण १ गते मंगलबार

थप सूचना/समाचार