हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

जानकारी सम्बन्धमा ।

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८० फाल्गुण १८ गते शुक्रबार १२:०७:०२ बजे

विपन्न नागरिक औषधी उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, 2080

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. जानकारी सम्बन्धमा । २०८० फाल्गुण १८ गते शुक्रबार
२. नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय(मा.मन्त्रीस्तर) को मिति 20800806 को निर्णयबाट 'विपन्न नागरिक औषधी उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, 2080' २०८० फाल्गुण १८ गते शुक्रबार

थप परिपत्र/निर्देशन