हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

Australia Awards Scholarships 2025 को English Language Test को Valid date सम्बन्धमा ।

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८० फाल्गुण २१ गते सोमबार १५:३८:२६ बजे

Australia Awards Scholarships 2025 को English Language Test को  Valid  date सम्बन्धमा ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. Australia Awards Scholarships 2025 को English Language Test को Valid date सम्बन्धमा । २०८० फाल्गुण २१ गते सोमबार

थप परिपत्र/निर्देशन