/ परिपत्र/निर्देशन

सुझाव उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु)

स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखा २०८० फाल्गुण २३ गते बुधबार १६:०२:२६ बजे

सुझाव उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. सुझाव उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु) २०८० फाल्गुण २३ गते बुधबार

थप परिपत्र/निर्देशन