हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम (LISP) मा सहभागी हुन ईच्छुक स्थानीय तहको छनौट सम्बन्धमा ।

विकास सहायता समन्वय शाखा २०८१ असार ९ गते आइतबार २१:३७:२१ बजे

स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम (LISP) मा सहभागी हुन ईच्छुक स्थानीय तहको छनौट सम्बन्धमा ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम (LISP) मा सहभागी हुन ईच्छुक स्थानीय तहको छनौट सम्बन्धमा । २०८१ असार ९ गते आइतबार

थप परिपत्र/निर्देशन