/ परिपत्र/निर्देशन

सरसफाई व्यवस्थाको सम्बन्धमा । (श्री काठमाडौँ महानगरपालिका)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५ आश्विन ५ गते शुक्रबार १४:१५:०० बजे

सरसफाई व्यवस्थाको सम्बन्धमा । (श्री काठमाडौँ महानगरपालिका)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. सरसफाई व्यवस्थाको सम्बन्धमा । (श्री काठमाडौँ महानगरपालिका) २०७५ आश्विन ५ गते शुक्रबार

थप परिपत्र/निर्देशन