/ परिपत्र/निर्देशन

भवन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै ।

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५ आश्विन ५ गते शुक्रबार १४:२८:०० बजे

भवन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. भवन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । २०७५ आश्विन ५ गते शुक्रबार

थप परिपत्र/निर्देशन