/ परिपत्र/निर्देशन

तुइन दुर्घटना प्रभावित व्यतिको उद्दार तथा सहायता कोष संचालन नि. २०२५ जानकारी तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (उल्लेखित सबै)

योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५ आश्विन ११ गते बिहीबार १६:०८:०० बजे

तुइन दुर्घटना प्रभावित व्यतिको उद्दार तथा सहायता कोष संचालन नि. २०२५ जानकारी तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (उल्लेखित सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. तुइन दुर्घटना प्रभावित व्यतिको उद्दार तथा सहायता कोष संचालन नि. २०२५ जानकारी तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (उल्लेखित सबै) २०७५ आश्विन ११ गते बिहीबार फाईल भेटिएन

थप परिपत्र/निर्देशन