/ परिपत्र/निर्देशन

आवश्यक सहयोग बारे । (श्री भुकम्प प्रभावित ३२ जिल्लाका महा/उप महा/नगरपालिकाहरु, गाउँपालिकाहरु सबै)

योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५ कार्तिक २६ गते सोमबार १४:३२:०० बजे

आवश्यक सहयोग बारे । (श्री भुकम्प प्रभावित ३२ जिल्लाका महा/उप महा/नगरपालिकाहरु, गाउँपालिकाहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. आवश्यक सहयोग बारे । (श्री भुकम्प प्रभावित ३२ जिल्लाका महा/उप महा/नगरपालिकाहरु, गाउँपालिकाहरु सबै) २०७५ कार्तिक २६ गते सोमबार फाईल भेटिएन

थप परिपत्र/निर्देशन