/ परिपत्र/निर्देशन

आर्थिक दायित्वको विवरण पठाउने बारे पुनः ताकेता गरिएको सम्बन्धमा - उल्लेखित निकायहरु ।

योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५ मंसिर २ गते आइतबार १५:१७:०० बजे

आर्थिक दायित्वको विवरण पठाउने बारे पुनः ताकेता गरिएको सम्बन्धमा - उल्लेखित निकायहरु ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. आर्थिक दायित्वको विवरण पठाउने बारे पुनः ताकेता गरिएको सम्बन्धमा - उल्लेखित निकायहरु । २०७५ मंसिर २ गते आइतबार

थप परिपत्र/निर्देशन